Students celebrating “World School Milk Day,” September 25th.

Check out Students Celebrating “World School Milk Day”.